Αρχική Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα –Άρθρο 21 – Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Άρθρο 21 – Ηλεκτρονικά τσιγάρα

1. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον τηρούν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την εθνική νομοθεσία και όλη την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

2. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν κοινοποίηση στο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τυχόν σχετικά προϊόντα που προτίθενται να θέσουν στην αγορά. Η κοινοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έξι μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά στις 20 Μαΐου 2016 η κοινοποίηση υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την εν λόγω ημερομηνία. Υποβάλλεται νέα κοινοποίηση για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος.

Ανάλογα με το αν το προϊόν είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο ή περιέκτης επαναπλήρωσης, η κοινοποίηση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του υπεύθυνου νομικού ή φυσικού προσώπου εντός της Ένωσης και, κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην Ένωση·

β) κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν και όλων των εκπομπών από τη χρήση του, ανά μάρκα και τύπο, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων αυτών·

γ) τοξικολογικά δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω συστατικά και εκπομπές των προϊόντων, μεταξύ άλλων όταν θερμαίνονται, αναφέροντας συγκεκριμένα τις επιπτώσεις τους στην υγεία των καταναλωτών όταν εισπνέονται, και συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τυχόν επιπτώσεις εθισμού·

δ) πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία και την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το προϊόν καταναλώνεται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες·

ε) περιγραφή των συστατικών του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του μηχανισμού ανοίγματος και επαναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου ή του περιέκτη επαναπλήρωσης·

στ) περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής, μεταξύ άλλων εάν περιλαμβάνει την εν σειρά παραγωγή, και δήλωση ότι η διαδικασία παραγωγής πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου

ζ) δήλωση ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, όταν διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες.

Όταν θεωρείται ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται είναι ελλιπείς, μπορεί να αιτηθεί η συμπλήρωση των σχετικών πληροφοριών από το αρμόδιο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού καταβάλλουν παράβολο για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό και την ανάλυση των πληροφοριών που υποβάλλουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος.

3. α) το υγρό που περιέχει νικοτίνη διατίθεται στην αγορά μόνο σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ο όγκος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 10 ml, σε αναλώσιμα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή φιαλίδια μίας χρήσης και ο όγκος των φιαλιδίων ή των δοχείων δεν υπερβαίνει τα 2 ml,

β) το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν περιέχει νικοτίνη που υπερβαίνει τα 20 mg/ml,

γ) το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν περιέχει τα πρόσθετα που παρατίθενται στο άρθρο 8, παράγραφος 4,

δ) για την κατασκευή του υγρού που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο υψηλής καθαρότητας συστατικά. Ουσίες διαφορετικές των συστατικών της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου υπάρχουν μόνο σε επίπεδο ιχνών στο υγρό που περιέχει νικοτίνη, εφόσον τα ίχνη αυτά δεν μπορούν να αποφευχθούν τεχνικά κατά την κατασκευή,

ε) εξαιρουμένης της νικοτίνης, στο υγρό που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο συστατικά
που δεν είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία σε θερμαινόμενη ή μη μορφή,

στ) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χορηγούν τις δόσεις νικοτίνης σε σταθερά επίπεδα υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης,

ζ) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης είναι προστατευμένα από τα παιδιά και απαραβίαστα, προστατεύονται από τη θραύση και τη διαρροή και διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλίζει την επαναπλήρωση χωρίς διαρροή.

4. α ) οι μονάδες συσκευασίας ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης περιέχουν ενημερωτικό φυλλάδιο (και στα ελληνικά) με πληροφορίες όσον αφορά:

i) τις οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης του προϊόντος, καθώς επίσης και μνεία ότι η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε νέους και μη καπνιστές,

ii) τις αντενδείξεις,

iii) τις προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου,

iv) τυχόν βλαβερές συνέπειες,

v) τον κίνδυνο εθισμού και την τοξικότητα, και

vi) τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα και του νομικού ή φυσικού προσώπου επαφής εντός της Ένωσης,

β) οι μονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και
περιεκτών επαναπλήρωσης,
i) περιλαμβάνουν κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν σε φθίνουσα σειρά βάρους και αναφέρουν το περιεχόμενο σε νικοτίνη του προϊόντος και τη χορήγηση ανά δόση, τον αριθμό της παρτίδας παραλαβής και σύσταση στα ελληνικά να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά,

ii) με την επιφύλαξη του σημείου i) του παρόντος στοιχείου, δεν περιλαμβάνουν στοιχεία ή χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 14, εξαιρουμένου του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) σχετικά με τις πληροφορίες όσον αφορά την περιεκτικότητα σε νικοτίνη και όσον αφορά τις αρωματικές ύλες, και

iii) φέρουν την ακόλουθη προειδοποίηση για την υγεία:

«Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία.».

γ) οι προειδοποιήσεις για την υγεία τηρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

5. α) απαγορεύονται οι εμπορικές επικοινωνίες στις υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας, στον Τύπο και σε άλλα έντυπα, με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, εξαιρουμένων των εντύπων που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματίες του εμπορίου ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών επαναπλήρωσης και των εντύπων που τυπώνονται και δημοσιεύονται σε τρίτες χώρες, όπου τα εν λόγω έντυπα δεν προορίζονται πρωτίστως για την αγορά της Ένωσης,

β) απαγορεύονται οι εμπορικές επικοινωνίες στο ραδιόφωνο, με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης,

γ) απαγορεύεται κάθε μορφή δημόσιας ή ιδιωτικής συνεισφοράς σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης,

δ) απαγορεύεται κάθε μορφή δημόσιας ή ιδιωτικής συνεισφοράς σε οιαδήποτε εκδήλωση, δραστηριότητα ή πρόσωπο με σκοπό ή άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, η οποία πραγματοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή στην οποία συμμετέχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή έχει κατ’ άλλο τρόπο διασυνοριακές επιπτώσεις,

ε) απαγορεύονται για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης οι οπτικοακουστικές εμπορικές επικοινωνίες στις οποίες εφαρμόζεται το π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (Α` 190).

6. Απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης στους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την πρόληψη των πωλήσεων αυτών. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που πραγματοποιούν διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης δεν προμηθεύουν τους καταναλωτές με αυτά τα προϊόντα στα κράτη μέλη όπου έχουν απαγορευθεί οι εν λόγω πωλήσεις.

7. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Οικονομικών ετησίως:

i) συνολικά δεδομένα για τους όγκους των πωλήσεων, ανά μάρκα και τύπο του προϊόντος,

ii) πληροφορίες για τις προτιμήσεις διάφορων ομάδων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των μη καπνιστών και των κυριότερων ειδών των σημερινών χρηστών,

iii) τον τρόπο πώλησης των προϊόντων, και

iv) συνοπτικές περιγραφές τυχόν ερευνών αγοράς που πραγματοποιούνται σχετικά με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής τους στα αγγλικά.

Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα καθώς και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η χρήση τους από νέους και μη καπνιστές οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού.

8. Δημοσιεύονται σε ιστότοπο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας οι πληροφορίες που ελήφθησαν σύμφωνα με την παράγραφο 2. λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης προστασίας του εμπορικού απορρήτου κατά τη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών.

Το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν αιτήματος, θέτει όλες τις πληροφορίες οι οποίες ελήφθησαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών κρατών μελών. Το Υπουργείο Υγείας, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χειρισμό του εμπορικού απορρήτου και των άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

9. Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης δημιουργούν και διατηρούν σύστημα συλλογής πληροφοριών σχετικά με όλες τις πιθανές βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία συνέπειες των προϊόντων αυτών.

Εάν οποιοσδήποτε από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς θεωρεί ή ευλόγως κρίνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή οι περιέκτες επαναπλήρωσης, που βρίσκονται στην κατοχή του και προορίζονται για διάθεση στην αγορά ή διατίθενται στην αγορά δεν είναι ασφαλή ή καλής ποιότητας ή δεν συμμορφώνονται κατ’ άλλο τρόπο προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο εν λόγω οικονομικός φορέας λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος , την απόσυρση ή την ανάκληση του προϊόντος, κατά περίπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται επίσης να ενημερώνει αμέσως τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24, κατά περίπτωση, καθώς και για την ενημέρωση των άλλων κρατών μελών, στα οποία διατίθεται ή προορίζεται να διατεθεί το προϊόν, και να ενημερώνει αμέσως το Σημείο Επαφής του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών RAPEX, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας, δίνοντας στοιχεία, συγκεκριμένα, σχετικά με τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και οιοδήποτε ειλημμένο διορθωτικό μέτρο, καθώς και τα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων.

Δύναται επίσης το Υπουργείο Υγείας να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον οικονομικό φορέα, παραδείγματος χάριν σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας και ποιότητας ή σχετικά με τυχόν βλαβερές συνέπειες των ηλεκτρονικών τσιγάρων ή των περιεκτών επαναπλήρωσης.

10. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, όταν το Υπουργείο Υγείας διαπιστώνει ή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι συγκεκριμένα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή περιέκτες επαναπλήρωσης ή ένας τύπος ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών επαναπλήρωσης ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας να απαγορευτεί προσωρινά η διάθεσή του στην αγορά. Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών σχετικά με τα ειλημμένα μέτρα και κοινοποιεί τυχόν υποστηρικτικά δεδομένα για το προσωρινό μέτρο.

Οδηγία Ευρωπαϊκης Ένωσης για το Η. Τσιγάρο

Το αρχικό κείμενο

Η Οδηγία μεταφρασμένη :


Επί του παρόντος δεν υπάρχει σε ολόκληρη την ΕΕ ρυθμιστικός
σκελετός
να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ποιότητα των
η. τσιγαρων. Η εφαρμογή της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων δεν είναι επαρκής.
1
Συγκέντρωση και Μέγεθος

Ένα e-τσιγάρο με συγκέντρωση 20 mg / ml
παραδίδει περίπου. 1 mg νικοτίνης σε 5 λεπτά
(Ο χρόνος που απαιτείται για να καπνίσει ένα παραδοσιακό τσιγάρο, των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη παράδοση
είναι 1 mg νικοτίνης).
2

Η πιο συχνη συγκέντρωση νικοτίνης των η. τσιγαρων είναι 17-18 mg / ml
3
Η συγκέντρωση νικοτίνης των 20mg / ml
και κάτω απεδείχθη ότι είναι αποτελεσματική για την πλειονότητα των καπνιστών
στις προσπάθειές διακοπή τους.
4
Φυσίγγια και Ανταλλακτικά

Το μερίδιο αγοράς
για ξαναγεμίζουν τις κασέτες και τις δεξαμενές ποικίλλει σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αυτό το στάδιο
αξιόπιστες ανεξάρτητες μελέτες σχετικά με τα μερίδια αγοράς δεν είναι διαθέσιμα. Μια πρόσφατη μελέτη από μια μεριδα
ενδιαφερομένων υπολογίζεται ο μέσος όρος των επαναπληρουμενων η. τσιγαρων ΕΕ να υπερβεί ελαφρώς το 40%.
5
• Επαναπληρούμενα φυσίγγια και μπουκάλια με υγρό μπορεί να χυθούν, εκθέτωντας τους χρήστες σε τοξική
υγρή νικοτίνη και αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια για τα παιδιά
. Τα προϊόντα αυτά επιτρέπουν επίσης στους χρήστες στο σπίτι
συνδυάζουν υψηλότερη νικοτίνη δυνατά και συνδυασμούς γεύση.
•Η πλειοψηφία των προϊόντων στην αγορά αποτελείται από διαθέσιμου η. τσιγαρων και η. τσιγαρων
με σφραγισμένες κασέτες. Αυτά περιορίσει τον κίνδυνο ότι οι χρήστες έρχονται σε επαφή με το υγρό νικοτίνης.
Γεύσεις
•Ρύθμιση των γεύσεων είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ώστε τα προϊόντα να μην είναι ελκυστικά για τους νέους
και μη-καπνιστές (Κίνδυνος εθισμόυ στη νικοτίνη).

Γεύσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα στην υγρά νικοτίνης
περιλαμβάνουν καπνού (περ. 50% της αγορά του ηλεκτρονικού τσιγάρου), μέντα, φρούτα, λεμόνι, ζαχαρωτά και γλυκόριζα.
10 ομοιόμορφη δοσολογία
•Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν συνεπή παράδοση νικοτίνης
όταν χρησιμοποιείτε ένα e-τσιγάρο.
11
•Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται για να εξασφαλιστεί ότι η ίδια τζουρα, για παράδειγμα 5 δευτερόλεπτα κατανάλωση
υγρό 0.003ml, προσφέρει πάντα την ίδια ποσότητα νικοτίνης

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το θέμα

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα είναι ακόμη διαθέσιμα για την αγορά/καπνού;

Ναι. Ωστόσο, νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα του προϊόντος. Οι νέοι κανόνες έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ίση μεταχείριση σε όλη την ΕΕ για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη (τα προϊόντα που δεν περιέχουν νικοτίνη δεν καλύπτονται από την οδηγία).

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να είναι μιας χρήσης (δηλαδή μία και μόνη χρήση) επαναπληρώσιμα με φιαλίδιο μιας χρήσης ή επαναπληρώσιμα με φιαλίδιο επαναπλήρωσης.

Γιατί χρειάζονται νέοι κανόνες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα;

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν σχετικά νέα κατηγορία προϊόντος και το μερίδιό τους στην αγορά αυξάνεται συνεχώς. Ενώ ενδέχεται να μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο στην απεξάρτηση από το κάπνισμα ή στη μείωσή του, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία δεν είναι ακόμη γνωστές. Δεδομένου ότι η νικοτίνη είναι μια εθιστική και τοξική ουσία, οι απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη είναι αναγκαίες.

Αναγκαίες είναι, επίσης, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, έτσι ώστε οι δημόσιες αρχές να μπορούν να παρακολουθούν και να μαθαίνουν περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Ορισμένες αποφάσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα επαφίενται στα κράτη μέλη, π.χ. η ρύθμιση των αρωμάτων/γεύσεων, η διαφήμιση χωρίς διασυνοριακές επιπτώσεις και τα όρια ηλικίας.

Οι νέοι κανόνες δεν θα εφαρμόζονται στα φαρμακευτικά ηλεκτρονικά τσιγάρα (όπως καθορίζεται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ) ή στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), αλλά θα καλύπτουν όλα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό τα οποία διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Τι θα αλλάξει για τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές των ηλεκτρονικών τσιγάρων;

Οι καταναλωτές ηλεκτρονικών τσιγάρων:

θα επωφελούνται από τις βελτιωμένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για τα προϊόντα: λαμβανομένης υπόψη της κατάταξης της νικοτίνης ως τοξικής ουσίας, θα υπάρχει ανώτατο επίπεδο συγκέντρωσης νικοτίνης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και μέγιστος όγκος για τα φιαλίδια, τα δοχεία και τους περιέκτες υγρών νικοτίνης. Θα πρέπει να είναι ασφαλή για τα παιδιά και απαραβίαστα και να προστατεύονται από τη διαρροή του υγρού, έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος έκθεσης των καταναλωτών —ιδίως των παιδιών— στους κινδύνους χειρισμού ή κατάποσης. Μόνο συστατικά υψηλής καθαρότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται στο υγρό που περιέχει νικοτίνη, και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα απαιτείται να χορηγούν τις δόσεις νικοτίνης σε σταθερά επίπεδα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα παρόμοιο επίπεδο νικοτίνης πρέπει να παρέχεται κάθε φορά που ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο καπνίζεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια ισχύ.

θα ενημερώνονται καλύτερα μέσω των νέων απαιτήσεων για τις συσκευασίες και τις επισημάνσεις: οι προειδοποιήσεις για την υγεία επάνω στις συσκευασίες των ηλεκτρονικών τσιγάρων θα είναι υποχρεωτικές, όπως και οι οδηγίες για τη χρήση τους, οι πληροφορίες για την εθιστικότητα και την τοξικότητά τους, ο κατάλογος με όλες τις ουσίες που περιέχει το προϊόν και οι πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο νικοτίνης του προϊόντος. Δεν θα επιτρέπονται διαφημιστικά στοιχεία επάνω στις συσκευασίες.

θα προστατεύονται καλύτερα: οι αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή θα είναι σε θέση να ενεργούν σε περιπτώσεις δικαιολογημένων ανησυχιών για την ασφάλεια που συνδέονται με τα εν λόγω προϊόντα. Οι αρχές θα παρακολουθούν την αγορά για αποδεικτικά στοιχεία ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα οδηγούν σε εξάρτηση από τη νικοτίνη ή στην κατανάλωση παραδοσιακών προϊόντων καπνού, ιδίως μεταξύ των νέων και των μη καπνιστών, και η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και για τις εξελίξεις στην αγορά.

Οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών τσιγάρων (εκτός από την παραγωγή των προϊόντων τους σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες για την ασφάλεια, την ποιότητα και τη συσκευασία τους) θα κληθούν:

να ενημερώνουν τα κράτη μέλη προτού διαθέσουν νέα προϊόντα στην αγορά: η ενημέρωση αυτή θα περιέχει πληροφορίες για τον κατασκευαστή, τα συστατικά που χρησιμοποιούνται και τις εκπομπές, τη δόση και την πρόσληψη νικοτίνης και την παραγωγική διαδικασία του προϊόντος και μια δήλωση ότι ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στα κράτη μέλη: σχετικά με τον όγκο πωλήσεων των προϊόντων, τους τύπους των χρηστών, τις προτιμήσεις τους και τις τάσεις τους.

να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες διαφήμισης: οι υπάρχοντες κανόνες για τη διασυνοριακή διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων καπνού θα ισχύουν και για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Είναι δυνατόν να επανεξεταστούν οι κανόνες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε μεταγενέστερη ημερομηνία;

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων όσον αφορά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα —εξελίξεις της αγοράς και εξελίξεις που σχετίζονται με την υγεία— περιλαμβάνονται στη νέα οδηγία. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν θα αποτελέσουν μια καλή επισκόπηση για το αν θα απαιτηθούν περαιτέρω νομοθετικά μέτρα και ποια θα είναι αυτά, και η Επιτροπή θα επανεξετάσει το ζήτημα, εφόσον είναι αναγκαίο.

Πότε θα ισχύσουν οι νέοι κανόνες;

Η νέα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2014. Η περίοδος μεταφοράς δύο ετών, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν την εθνική νομοθεσία τους με την αναθεωρημένη οδηγία, σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους νέους κανόνες θα εφαρμοστούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ωστόσο, η οδηγία προβλέπει επίσης μια μεταβατική περίοδο για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, για να δοθεί στους κατασκευαστές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης ένα χρονικό διάστημα ώστε να πουλήσουν το απόθεμα που έχουν μέχρι τώρα, στον βαθμό που είναι σύμφωνο με την παλαιά οδηγία ή άλλη σχετική νομοθεσία. Όπως προαναφέρθηκε, προβλέπεται περίοδος σταδιακής κατάργησης διάρκειας τεσσάρων ετών για όλα τα προϊόντα με περισσότερο από το 3 % σε μερίδιο αγοράς της ΕΕ, για παράδειγμα τα τσιγάρα με άρωμα μέντας.